Sagabal Sa Pag-unlad

prosperityTayo ay naliligalig sa maraming bagay. Kayamanan, kalusugan, relasyon, kapayapaan, kaligtasan, mga bagay na ating binibigyan ng halaga sa sanglibutang ito. Mga ginugugulan natin ng atensiyon, oras, pera at kung minsan pa nga buwis buhay.

John 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.

Bilin yan ng ating Panginoong Jesus noong bago siya pumanaw sa mundo. Lahat daw na kabalisahan na mararanasan ng kanyang mga lingkod, kahit sa anomang bagay, ay idulog lamang sa pamamagitan ng panalangin sa Dios.

Phil 4:6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

Ang Dios ang may-ari ng lahat ng mga bagay na ating nakikita. Kaya Niyang ipagkaloob ang ating mga panganga-ilangan maging material o spiritual.

Mat 7:7 Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan:

Mat 7:8 Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan.

Ang trabaho hindi tayo kayang bigyan ng Dios, pero ang Dios kayang kaya niya tayong bigyan ng trabaho. Kung gaano kapursige ang tao sa paghahanap ng trabaho, ganun din dapat kapursige ang tao sa paghahanap sa Dios.

Prov 2:4 Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago.

Ang utos nga sa mga mananampalataya ay hanapin muna ang kanyang mukha, ang kanyang katuwiran at lahat ay idaragdag pagkatapos.

Luke 12:29 At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin, at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo’y mapagalinlangang pagiisip.

Luke 12:31 Gayon ma’y hanapin ninyo ang kaniyang kaharian, at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito.

Ang kasulatan din ang nagbigay ng pamamaraan kung paano natin mahahanap ang mukha ng Dios at yan ay ang pagtanggi ng isang mananampalataya sa lahat ng anyo ng masama.

Isa 59:2 Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya’y huwag makinig.

Kasalanan lang naman pala ang pader na nakapagitna sa Dios at sa tao, Kung sagabal ang kasalanan sa kaunlaran, hindi ba marapat na ating gibain ang pader na ito? Ang Dios ay andiyan lang nag-aantay. Hindi siya nawawala para siya ay iyong hanapin. Hinahanap mo siya dahil kailangan mo siya sa pag-unlad ng iyong buhay. Tunay ngang napakasarap mabuhay na may kasama kang Dios at Cristo. Amen.

Advertisements
Nai-post sa kasaganaan | Tagged , , , , | Mag-iwan ng puna

Mga Halimbawa

langgamAng langgam ay ginawang tagapagturo sa mga taong tamad. Matututo ka kasi kung papaano sila magtrabaho bilang paghahanda sa darating na tag-ulan.

Prov 6:6 Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka:

bisagraAng bisagra ay ginawang halimbawa sa mga mahilig matulog. Inilalarawan nito ang walang pagpapahalaga ng tamad sa kanyang kabuhayan. Kabaliktaran ng mga langgam na masikap sa paggawa.

Prov 26:14 Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kaniyang bisagra, gayon ang tamad sa kaniyang higaan.

baboyAng baboy ay ginawang kanlungan ng mga masasamang espiritu na nanggaling sa inalihang tao. Ang aral na gustong ituro sa tao ay ito: baboy man sila ay kaya nilang tumanggi sa  kagustuhan ng mga espiritung masasama.

Matt 8:32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo. At sila’y nagsilabas, at nagsipasok sa mga baboy: at narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, at nangamatay sa tubig.

tupaAng tupa ay larawan ng mga maamong hayup  na pinagpala at mga tagapagmana ng kaharian ng Ama.

Matt 25:32 At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing;

Matt 25:33 At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa’t sa kaliwa ang mga kambing.

Matt 25:34 Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan:

kambingAng kambing ay simbolo ng kasamaan na itinadhana sa parusang walang hanggan.

Matt 25:41 Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:

Ang tao na banal ay ginawang hukom na hahatol sa sanglibutan at sa mga anghel.

1 Cor 6:3 Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito?

Mga bagay, insekto, mga hayup at espiritu na ginawang mga halimbawa na nagtuturo sa tao sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaharian ng Dios.

Nai-post sa Kaligtasan | Tagged , , , , , , , , , , , | Mag-iwan ng puna