Iglesia Ng Dios

May binabanggit ang kasulatan na mga nangasa labas. Ito yung sinasabi ni Cristo na wala sa loob ng kanyang kulungan.

John 10:16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila’y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig/; at sila’y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Sino nga ba ang mga tupang ito na nangasa labas ng kulungan at sino naman ang mga nasa loob?

1 Cor 5:13 Datapuwa’t sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

Generally speaking, karamihan kung gayon na mga nasa labas ay mga masasama. Ganito kasi ang sabi ni San Pablo sa mga Iglesia ng Dios na nasa Corinto.

1 Cor 6:9 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake.

1 Cor 6:10 Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios.

1 Cor 6:11 At ganyan ang mga ilan sa inyo: nguni’t nangahugasan na kayo, nguni’t binanal na kayo, nguni’t inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.

Ang sabi, ganyan ang mga ilan sa inyo ngunit’t nangahugasan na kayo. Naririto kung ganun sa loob ng Iglesia ng Dios ang mga tinatawag na mga banal bagama’t ang mga nangasa labas ay tinatawag na mga patay at mangabubuhay lamang kung titigilan ang pagkakabuyo sa mga kalayawan.

1 Tim 5:6 Datapuwa’t ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagama’t buhay ay patay.

Kung saan kasi naroon ang bangkay ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. May kahawig yan na kasabihan sa wikang english na “Birds of the same feather flock together”.

Matt 24:28 Saan man naroon ang bangkay, ay doon mangagkakatipon ang mga uwak.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in religion and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s