Sa Dios

Sabi ng isang kakilala ko, mag-aral kang maging Pastor ng isang relihion at tiyak yayaman ka. Di ko siya masisi sa kanyang paniniwalang ito, dangan naman kasi, karamihan sa mga mangangaral ng relihion ay nagsisipagyaman. Di na siguro kailangang isa isahin ko pa, pansinin mo ang kanilang naglalakihang mga kapilya o simbahan at tiyak aayon ka sa aking sinasabi.

1 Tim 6:5 Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pagiisip at salat sa katotohanan, na nagsisipagakala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang.

Pero, sa punto bista ni Kristo, ginhawa ba ang pagiging isang maka-dios o kabahagi ka sa mga pag-uusig?

Jn 15:20 Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo’y aking sinabi, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung ako’y kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din.

Tanungin mo ang karamihan sa mga nagre-religion. Sa Dios ba kayo? Tiyak na tiyak ko na sasabihin nila, na sila ay maka-dios. Pero pansinin mo ang kanilang mga miyembro.

1 Cor 11:14 Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalake, ay mahalay sa kaniya?

1 Cor 11:15 Datapuwa’t kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya; sapagka’t ang buhok sa kaniya’y ibinigay na pangtakip.

Mahaba ang buhok ng mga lalake at maiikli ang buhok ng mga babae. Kung kayo nga ito, tanungin ninyo ang inyong sarili, kabilang kaya kayo sa sinasabing mga anak ng Dios? Hindi kasi ito issue sa mga kaanib ng Iglesia ng Dios sapagkat ito’y kanilang sinusunod at sinasampalatayanan.

1 Cor 11:16 Datapuwa’t kung tila mapagtunggali ang sinoman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Dios.

At natitiyak ko na marami sa mga hindi kaanib ang magsisipagtunggali sa salitang ito, maging ang mga nagpapakunwaring mga banal kay Kristo.

Jas 2:10 Sapagka’t ang sinomang gumaganap ng buong kautusan, at gayon ma’y natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat.

Jas 3:2 Sapagka’t sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sinoman ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan.

Buhok pa lang ang ating pinag-uusapan, at sigurado marami na ang tututol, papaano na kaya kung bumaling naman tayo sa mga bisyo ng tao katulad ng simpleng paninigarilyo?

Jn 8:47 Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil dito’y hindi ninyo dinirinig, sapagka’t kayo’y hindi sa Dios.

Kung hindi kayo sa Dios, kanino nga ba kayo?

Jn 8:44 Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in religion and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s