Sino Ang Sinungaling?

Mga SinungalingAng sinungaling ay yung kitang-kita na eh deny to death pa rin siya.

Lahat yata ng mga nahuhuling magnanakaw na natiklo ng Pulis sa akto ay ganyan mangatwiran. Kaya nga ang magnanakaw daw ay kapatid ng sinungaling o kung hindi man ay mag pinsan sila.

Kung ang isang rebulto ay dinadalanginan, niyuyukuran, niluluhuran, pinaglilingkuran, binibihisan, pinapasan at inililibot, hindi ba yan ay pagsamba sa diosdiosan?

Deut 5:7  Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Dios sa harap ko.

Deut 5:8  Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:

Deut 5:9  Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila: sapagka’t akong Panginoon mong Dios ay mapanibughuing Dios, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin;

Sa mga nasanay at namulat na sa ganyang pananampalataya ay mahirap na raw baguhin sa kanilang nakaugalian. Kung baga, nakatigasan na.

Eph 3:17  Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo’y magugat at magtumibay sa pagibig.

Eph 3:18  Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim,

Eph 3:19  At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo’y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios.

Dati akong Katoliko, pero nung mabasa ko at maintindihan ang Kasulatan, natakot ako. Sinabi Niya kasi na ang kanyang kaluwalhatian o kapurihan ay hindi Niya ibibigay sa mga larawang inanyuan.

Is 42:8 Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.

Eccles 12:13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka’t ito ang buong katungkulan ng tao.

Mag-isip ka ngayon Kapatid, ang rebulto ba ay hindi maihahanay sa mga larawang inanyuan?  Papito-pito  ka pa ngayon Kapatid pero hanggang kailan ka ganyan? Kayo naman o, simpleng simple di ninyo maGETZ.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Nakaugalian and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s