Mga Halimbawa

langgamAng langgam ay ginawang tagapagturo sa mga taong tamad. Matututo ka kasi kung papaano sila magtrabaho bilang paghahanda sa darating na tag-ulan.

Prov 6:6 Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka:

bisagraAng bisagra ay ginawang halimbawa sa mga mahilig matulog. Inilalarawan nito ang walang pagpapahalaga ng tamad sa kanyang kabuhayan. Kabaliktaran ng mga langgam na masikap sa paggawa.

Prov 26:14 Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kaniyang bisagra, gayon ang tamad sa kaniyang higaan.

baboyAng baboy ay ginawang kanlungan ng mga masasamang espiritu na nanggaling sa inalihang tao. Ang aral na gustong ituro sa tao ay ito: baboy man sila ay kaya nilang tumanggi sa  kagustuhan ng mga espiritung masasama.

Matt 8:32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo. At sila’y nagsilabas, at nagsipasok sa mga baboy: at narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, at nangamatay sa tubig.

tupaAng tupa ay larawan ng mga maamong hayup  na pinagpala at mga tagapagmana ng kaharian ng Ama.

Matt 25:32 At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing;

Matt 25:33 At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa’t sa kaliwa ang mga kambing.

Matt 25:34 Kung magkagayo’y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan:

kambingAng kambing ay simbolo ng kasamaan na itinadhana sa parusang walang hanggan.

Matt 25:41 Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:

Ang tao na banal ay ginawang hukom na hahatol sa sanglibutan at sa mga anghel.

1 Cor 6:3 Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito?

Mga bagay, insekto, mga hayup at espiritu na ginawang mga halimbawa na nagtuturo sa tao sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaharian ng Dios.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Kaligtasan and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s