Sagabal Sa Pag-unlad

prosperityTayo ay naliligalig sa maraming bagay. Kayamanan, kalusugan, relasyon, kapayapaan, kaligtasan, mga bagay na ating binibigyan ng halaga sa sanglibutang ito. Mga ginugugulan natin ng atensiyon, oras, pera at kung minsan pa nga buwis buhay.

John 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.

Bilin yan ng ating Panginoong Jesus noong bago siya pumanaw sa mundo. Lahat daw na kabalisahan na mararanasan ng kanyang mga lingkod, kahit sa anomang bagay, ay idulog lamang sa pamamagitan ng panalangin sa Dios.

Phil 4:6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

Ang Dios ang may-ari ng lahat ng mga bagay na ating nakikita. Kaya Niyang ipagkaloob ang ating mga panganga-ilangan maging material o spiritual.

Mat 7:7 Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan:

Mat 7:8 Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan.

Ang trabaho hindi tayo kayang bigyan ng Dios, pero ang Dios kayang kaya niya tayong bigyan ng trabaho. Kung gaano kapursige ang tao sa paghahanap ng trabaho, ganun din dapat kapursige ang tao sa paghahanap sa Dios.

Prov 2:4 Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago.

Ang utos nga sa mga mananampalataya ay hanapin muna ang kanyang mukha, ang kanyang katuwiran at lahat ay idaragdag pagkatapos.

Luke 12:29 At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin, at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo’y mapagalinlangang pagiisip.

Luke 12:31 Gayon ma’y hanapin ninyo ang kaniyang kaharian, at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito.

Ang kasulatan din ang nagbigay ng pamamaraan kung paano natin mahahanap ang mukha ng Dios at yan ay ang pagtanggi ng isang mananampalataya sa lahat ng anyo ng masama.

Isa 59:2 Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya’y huwag makinig.

Kasalanan lang naman pala ang pader na nakapagitna sa Dios at sa tao, Kung sagabal ang kasalanan sa kaunlaran, hindi ba marapat na ating gibain ang pader na ito? Ang Dios ay andiyan lang nag-aantay. Hindi siya nawawala para siya ay iyong hanapin. Hinahanap mo siya dahil kailangan mo siya sa pag-unlad ng iyong buhay. Tunay ngang napakasarap mabuhay na may kasama kang Dios at Cristo. Amen.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in kasaganaan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s