Ang Manunukso

animatedsatanSabi sa isang awit:

♫♪ Nand’yan ka na naman
Tinutukso-tukso ang aking puso
Ilang ulit na bang
Iniiwasan ka di na natuto ♪♫♪

Katwiran ng mga lalaking matatakaw sa laman, Ako’y tao lamang na marupok at madaling tuksuhin. Para bang sinasabi nila na sila’y tao lamang at walang kakayanang tumanggi sa tawag ng laman.

Si Satanas ay manunukso at nanunukso kung saan ikaw ay nasa kalagayang mahinang mahina na. Maaaring sa kagutom, sa kawalan ng pag-asa sa buhay, sa kalagayan na baon na baon ka na sa utang o sa panahon na libog na libog ka na nagniningas na ang iyong pita sa laman. Si Kristo man ay nakaranas ng panunukso ni Satanas bagama’t Siya ay nanatiling tapat sa Dios Ama.

Matt 4:3 At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay.

Matt 4:6 At sa kaniya’y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka’t nasusulat, Siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

Matt 4:9 At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako.

Sabi nung mga manunuksong tao na kapanalig ni Satanas, eh hindi naman nakaranas si Cristo na tuksuhin ng babae at walang mababasang ganun nung tuksuhin Siya ni Satanas sa ilang.

Hello! Ilang kaya yung lugar, papaanong may babaeng magagawi dun? Bakit, hindi na ba Siya nagawi o nakapunta sa Siyudad? Siya ay tinukso sa lahat ng paraan at kasama na diyan ang babae. Basa-basa din pag may time!

Heb 4:15 Sapagka’t tayo’y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma’y walang kasalanan.

Alam ng Dios ang kahinaan ng tao kaya nga sa panahon ng Kristiyano, ipinahintulot Niya ang pag-aasawa sa isang babae lamang.

1 Tim 3:2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo;

Ang kapahintulutan sa pag-aasawa ay doon lamang sa mga lalaking hindi makapagpigil kaysa nga naman mangagningas ang pita at kung anu-ano pa ang gawin at baka nga naman mang rape pa.

1 Cor 7:9 Nguni’t kung sila’y hindi makapagpigil, ay magsipagasawa: sapagka’t magaling ang magasawa kay sa mangagningas ang pita.

Maaaring tanungin mo kung may lalaki ba na nakakapagpigil at hindi nag-aasawa? Meron!  Si Pablo ay walang asawa sapagka’t ibig niyang makapaglingkod nang walang abala.

1 Cor 7:8 Datapuwa’t sinasabi ko sa mga walang asawa, at sa mga babaing bao, Mabuti sa kanila kung sila’y magsipanatiling gayon sa makatuwid baga’y gaya ko.

1 Cor 7:32 Datapuwa’t ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon:

1 Cor 7:35 At ito’y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan; hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo’y makapaglingkod sa Panginoon nang walang abala.

Kaya nga, kung lalaki ka na may asawa at di makuntento sa isa ay magisip-isip ka at siguradong siyento porsiyentong kapanalig ka na ngayon ng manunuksong si Satanas. Good Luck este bad luck……

Advertisements
Nai-post sa Kaligtasan | Tagged , , , , , | Mag-iwan ng puna

Kamangyan

kastoy-sikatanngarawAng kamangyan ay hinahandog ng mga pari sa harapan ng altar. Ito ay isang ritual na ginagawa ng mga katoliko kasabay ng misa.

Ito ay mabango at mausok kaya naman maaamoy mo siya kahit nasa labas ka pa ng gusali.

Minsan naitanong ko sa aking sarili, kailangan ba talaga ng Dios ang usok ng kamangyan?

Parang ang babaw naman, usok lang ng kamangyan eh masaya na Siya.

Ang kamangyan ay pinakahulugan na literal ng mga bumabasa ng Biblia. Ginawang isang ritual na may anyo ng kabanalan ngunit walang malinaw na kahulugan. 

Rev 5:8  At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng Cordero, na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal.

Magmula sa sinisikatan ng araw, ang Dios ay paghahandugan ng kamangyan at pagpapasalamat ng mga Gentil.

Mal 1:11 Sapagka’t mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil; at sa bawa’t dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog: sapagka’t ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga Gentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Jer 30:19 At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat, at ang tinig ng nangagsasaya: at aking pararamihin sila, at sila’y hindi magiging kaunti; akin ding luluwalhatiin sila, at sila’y hindi magiging maliit.

Ang alam ko, hindi ko maihahandog sa Dios ang mga bagay na nanggaling sa kanya maliban lang na alayan ko Siya ng panalangin at pagpapasalamat.

Acts 17:24 Ang Dios na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa’y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay;

Acts 17:25 Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya’y nangangailangan ng anomang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay;

Anoman ang literal na paniniwala natin sa epektibong gamit ng kamangyan, positive energy, good vibes, pagtaboy sa masasamang espiritu, pangkontra sa kulam at kung anu-ano pa, ang kamangyan ay isang espiritual na salita ng Biblia na ang ibig sabihin ay mga panalangin ng mga banal.

Nai-post sa kabanalan | Tagged , , , , , , , , | Mag-iwan ng puna